Heeft u een gezamenlijk plan en vormt u een collectief?

Stap 1. Hoe bereidt u zich voor op het gesprek met de gemeente?

 • Stel een programma van eisen en wensen op, waarin u formuleert wat de randvoorwaarden zijn die voor uw collectief van belang zijn voor de realisering van uw project.
 • Heeft u al een concreet idee voor mogelijke locaties? Toets uw ideeën! Dat kan door de vragen te doorlopen onder ‘Toets: Past uw plan in het Plan voor de Zon?’ U krijgt dan inzicht in de voorwaarden die gelden voor uw plan binnen verschillende gebieden. Ook krijgt u antwoord op de vraag of uw project vergunningplichtig is. Ga voor uzelf na of uw programma van eisen/wensen past binnen de voorwaarden van de betrokken gebieden en formuleer welke locaties voor uw collectief mogelijk zijn.
 • Benoem op welke wijze u draagvlak en participatie zou willen creëren.
 • Maak een afspraak met de gemeente om uw ideeën te bespreken.

Stap 2. In het gesprek met de gemeente zullen de volgende onderwerpen met u worden doorgenomen:

 • U bespreekt het programma van eisen/wensen met de gemeente.
 • Ga samen met de gemeente na of uw programma van eisen/wensen inderdaad past bij de voorwaarden die gelden voor de door u aangedragen locaties.
 • U bespreekt op welke wijze uw plan landschappelijk kan worden ingepast.
 • Kunt u gebruik maken van een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan? Bespreek of kan worden voldaan aan de afwegingscriteria die in het bestemmingsplan zijn genoemd. Het kan zijn dat de gemeente daar niet direct antwoord op kan geven. In dat geval wordt een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek.
 • Bespreek met de gemeente op welke wijze u draagvlak wilt creëren.
 • De voorwaarden die in het gesprek ter sprake komen zorgen er misschien voor dat uw planvoornemen moet worden aangepast.

Stap 3. U zorgt voor het draagvlak

 • Ga samen met de gemeente na op welke manier omwonenden/belanghebbenden die (nog) niet deelnemen in uw collectief, bij het plan kunnen worden betrokken. Voor het slagen van uw plan is het erg belangrijk dat een zo groot mogelijk draagvlak ontstaat. Ga na of uw project invloed kan hebben op de leefomgeving. U kunt dan denken aan zichtbaarheid vanaf de openbare ruimte, zichtbaarheid vanaf aangrenzende percelen, maar ook aan schittering. Bij zonneprojecten op constructies kan ook sprake zijn van schaduwwerking of angst voor vandalisme of overlast.
 • Wij vragen u om een bijeenkomst te verzorgen waarop iedereen welkom is om kennis te nemen van de plannen en reacties te geven. Uw collectief is de organisator. De gemeente is aanwezig bij de bijeenkomst om een goed beeld te krijgen van het draagvlak.
 • Zo nodig past u uw plan aan naar aanleiding van de inbreng van bewoners en belanghebbenden. Afhankelijk van de aanpassingen zal het plan nogmaals, in aangepaste vorm gepresenteerd of op andere wijze teruggekoppeld worden aan de omgeving.
 • Bent u op zoek naar partijen die het zonneproject kunnen realiseren? De gemeente kan u daarbij helpen en kan vraag en aanbod op het gebied van zonneprojecten met elkaar verbinden.

Stap 4. Aanvraag omgevingsvergunning

 • U bent nu klaar voor de aanvraag omgevingsvergunning (of, u heeft kunnen vaststellen dat uw plan vergunningsvrij gerealiseerd kan worden).

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens