Het Plan voor de Zon

Het Plan voor de Zon is een bestemmingsplan van de gemeente Leeuwarden. Het plaatsen van zonnepanelen of –collectoren is op basis van landelijke wet- en regelgeving in een aantal gevallen al mogelijk zonder vergunning. Dit plan maakt het realiseren van zonne-energieprojecten of zonnewarmteprojecten in veel gevallen makkelijker (geen vergunning of een minder zware procedure). Op deze website leest u alles over de achtergronden en de mogelijkheden om uw eigen ‘Plan voor de Zon’ te ontwikkelen.


Plangebied

Plangebied

Ligt uw plan in het plangebied van dit bestemmingsplan? Controleer het hier.

Proceswijzer

Proceswijzer

Heeft u een plan voor het opwekken van zonne-energie of zonnewarmte? Deze proceswijzer helpt u om uw plan goed voor te bereiden.

Past uw plan in het Plan voor de Zon?

Past uw plan in het Plan voor de Zon?

Heeft u een plan voor zonnepanelen of collectoren? Kijk dan hier hoe uw plan gerealiseerd kan worden.

Veelgestelde vragen - Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen - Frequently Asked Questions (FAQ)

Op deze pagina vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zit uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.


Ambitie; waarom een Plan voor de Zon?

De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat fors op duurzame energie zal worden ingezet. Zonne-energie is daar een belangrijke vorm van. De gemeente kan op haar eigen grond en gebouwen inhoud geven aan haar duurzaamheidsdoelen.

Lees verder


Meer weten over de achtergronden?

Veel zonneprojecten, zoals veldopstellingen of opstellingen van zonnepanelen of collectoren op constructies, zijn omgevingsvergunningplichtig. Projecten voor zonnestroom moeten daarmee voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en worden voorzien van een omgevingsvergunning. Maar, de meeste bestemmingen laten het opwekken van duurzame energie niet toe. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast, of er wordt met een vergunning afgeweken van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten veel tijd en geld.

Lees verder

FAQ

Heb ik altijd een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) kunt u eerst de vergunningencheck doorlopen. Is uw plan niet vergunningvrij op basis van deze check dan kunt u daarna de proceswijzer van het bestemmingsplan Plan voor de Zon doorlopen op de website www.planvoordezon.nl.

Heb ik nog meer vergunningen nodig?

Wij adviseren u om goed na te gaan of voor de aanleg ook andere vergunningen of toestemming nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen voor de aanleg van toegangswegen, uitritten, bouw van een (trafo)gebouw bij het zonneveld, hekken, ingrepen in de waterstructuur, archeologie. etc. of bouw in de nabijheid van gevoelige objecten (zoals hoogspanningsmasten e.d.).

Hoe moet ik een aanvraag indienen?

Dat kan digitaal via www.omgevingsloket.nl. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of e-Herkenning (bedrijfsmatig) nodig.

Wat moet ik bij een aanvraag indienen?

 • Ingevuld formulier vanaf het omgevingsloket (digitaal)
 • Locatietekening
 • Ontwerp/ toelichting – onderbouwing/ onderzoeken (ecologie / archeologie/reflectiestudie naar hinder omgeving)/
 • Onderbouwing draagvlak

Hoe lang duurt een toetsing door de gemeente op de voorwaarden van Plan voor de Zon?

Dat is afhankelijk van volledigheid en kwaliteit van het schetsplan en de definitieve aanvraag, Vaak gaan plannen een paar keer op en neer. In de praktijk betekent dat vaak 3 tot 4 maanden.

Moet ik ook een aanvraag indienen als ik denk dat het vergunningsvrij is?

De gemeente raadt u aan om uw plannen te laten beoordelen. Hiermee voorkomt u dat u de regels foutief interpreteert.

Is een verklaring vergunningsvrij nodig?

Ja, vaak heeft u die nodig voor het aanvragen van SDE subsidie. U dient een aanvraag in en de gemeente toetst of de aanvraag vergunningvrij is. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Hieraan zijn leges verbonden conform de legesverordening Leeuwarden.

Wat houden (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheden in?

Dit is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders waarmee kan worden afgeweken van de regels van het bestemmingsplan. De afwijkingsbevoegdheden zijn al opgenomen in de regels van het bestemmingsplan (vandaar de bewoording “binnenplans”). In deze gevallen moet het college motiveren waarom wel dan niet kan worden afgeweken van de “standaard” regels.

Wanneer ben ik leges verschuldigd en hoe hoog zijn deze?

Zodra er sprake is van een aanvraag worden er leges in rekening gebracht. De leges worden berekend aan de hand van de tarieventabel zoals opgenomen in de Legesverordening Leeuwarden op basis van de bouwsom. Wanneer u een schetsplan of vergunning aanvraagt bent u leges verschuldigd conform de tabel.

Hoe wordt de WOZ waarde vastgesteld en OZB berekend voor zonneweides?

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe zonneweides voor de WOZ zullen worden gewaardeerd, welk OZB tarief van toepassing is en waar het onderscheid ligt tussen het eigenaars- en gebruikersdeel. Wij verwachten deze vraag in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen beantwoorden.

Wat moet ik regelen met de netbeheerder?

Het is van belang om vroegtijdig bij de netbeheerder te informeren of er in de nabijheid een aansluitmogelijkheid ligt. Als er in de nabijheid geen aansluitmogelijkheid is, is aanleg hiervan alleen mogelijk tegen hoge kosten. Neem contact op met uw netbeheerder.

Wanneer is sprake van draagvlak?

Draagvlak en participatie zijn maatwerk en de invulling ervan kan per initiatief en locatie (omgeving) verschillen. Gemeente Leeuwarden denkt graag met u mee. Lees ook de proceswijzer.

Hoe dien ik een initiatief als vooroverleg in bij de gemeente?

Dit kan met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met 14058.

Achtergrond voor het bepalen van de belanghebbenden

Voor het bewijs van draagvlak wordt aansluiting gezocht bij het begrip belanghebbende uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
De rechtspraktijk heeft geen sluitende definitie van het begrip belanghebbende opgeleverd. Duidelijk is echter dat er een causaal verband moet bestaan tussen het besluit over een planvoornemen en de gestelde belangenaantasting. Daarnaast zijn de volgende aspecten van belang:

 • Het gestelde belang is objectief bepaalbaar;
 • Het belang is voldoende actueel;
 • Het moet gaan om een eigen belang;
 • Het moet een persoonlijk belang betreffen;
 • Het moet een rechtstreeks belang zijn.

Voor het bepalen van de belanghebbenden bij ruimtelijke besluiten zijn in vaste jurisprudentie met name het afstands- en zichtcriterium relevant.

De meest bekende categorie op basis van jurisprudentie is de eigenaar of bewoner van het aangrenzende of belendende perceel. Daarnaast stelt Onrust (Onrust 2008, p. 402*) dat binnen een afstand van 100 meter eenieder bij veel ruimtelijke besluiten zou zijn aan te merken als belanghebbende. Buiten de afstand van 100 meter geeft de jurisprudentie een casuïstisch beeld. Tegen deze achtergrond is belanghebbende in het kader van de voorliggende nota bepaald als iemand, een eigenaar of bewoner/gebruiker van een perceel, dat gelegen is binnen een straal van 100 meter ten opzichte van de planlocatie en daar fysiek aan grenst (belending) of uitzicht heeft op de planlocatie vanuit het hoofdgebouw dat gesitueerd is op dat perceel.

afbeeldingH31b

Planlocatie

Definitie van de planlocatie

De planlocatie voor een opstelling van zonnepanelen wordt gedefinieerd als de loodrechte projectie van de zonnepanelen op het grondvlak.

afbeeldingH32b

Publicatietekst

Bij de keuze voor publicatie publiceren initiatiefnemers hun project op vergelijkbare wijze als de gemeente dat doet bij een beleidsvoornemen. Dit wil zeggen dat via de website en de huis-aan-huis krant een publicatie komt waarna gedurende zes weken een reactie kan worden verzonden aan de gemeente of een andere onafhankelijke partij, zoals een notaris. 

Daarnaast wordt op de planlocatie een bord geplaatst met verwijzing naar de website. De periode van zes weken moet voor minimaal vier weken buiten de periode van de schoolvakanties van de basisscholen zijn gepland. Het staat de initiatiefnemers vrij om via een informatieavond een toelichting te geven en/of om te onderhandelen met belanghebbenden en het plan met het oog op draagvlak aan hun wensen aan te passen.

Verzamelen handtekeningen

De initiatiefnemer kan er ook voor kiezen om via een actieve benadering van de belanghebbenden instemming via een lijst met handtekeningen per huishouden/eigenaar of gebruiker van het betrokken pand een bewijs van instemming te vergaren.

Bezwaar

Mocht er nu toch een bezwaar uit de omgeving van een belanghebbende, dan kan het project altijd nog met een afwijking worden gerealiseerd. De gemeente beoordeelt in dat geval de bezwaren en bekijkt of in onevenredige mate sprake is van aantasting van leefbaarheid of woon-/gebruiksgenot. Al naar gelang deze afweging uitpakt kan het initiatief via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid worden gerealiseerd. Omdat de gemeente eigenaar is van de openbare ruimte is het wel zo dat de gemeente vanuit haar eigendom en verantwoordelijkheid voor het openbaar toegankelijk gebied in overleg zal treden met initiatiefnemers over zaken als constructie, beheer en dergelijke. In het privaatrechtelijke spoor zullen hier afspraken over worden gemaakt.

Meer weten over de achtergronden?

Veel zonneprojecten, zoals veldopstellingen of opstellingen van zonnepanelen of collectoren op constructies, zijn omgevingsvergunningplichtig. Projecten voor zonnestroom moeten daarmee voldoen aan de regels van het bestemmingsplan en worden voorzien van een omgevingsvergunning. Maar, de meeste bestemmingen laten het opwekken van duurzame energie niet toe. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast, of er wordt met een vergunning afgeweken van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten veel tijd en geld.

Daarbij is het voor het verkrijgen van een SDE+-subsidie nodig dat het project belemmeringvrij is. Dit betekent dat het planologisch mogelijk moet zijn. De gemeente Leeuwarden is initiatiefnemer van een alternatieve regeling voor zonneprojecten. Dit heeft de gemeente gedaan met behulp van de innovatieregeling van de Crisis- en herstelwet (CHW). Deze alternatieve regeling is inmiddels in werking getreden en houdt in het kort in dat zonneprojecten vergunningvrij of met een minder zware procedure kunnen worden gerealiseerd.

 • 1
 • 2

Contact

Stadskantoor

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag
08:30 tot 17:00 uur
Donderdag
08:30 tot 19.30 uur
Zie alle contactgegevens